Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Aktualizácia súpisu sôch Bratislavy

2020
UMENIE
vizuálne umenie
identita
fyzická osoba

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.: Sochárske diela na území Bratislavy patria k identite mesta. Sú to jedinečné diela, vytvorené pre konkrétny priestor, s vedomým zámerom dotvárať ho, sú naozaj jedinečným prostriedkom formovania identity mesta. Priamo tvoria genia loci. Sochárske diela patria k ohrozeným artefaktom v dôsledku nezáujmu autorít, či rôznych developerských aktivít, ktoré ich význam pre identitu miesta svojimi zásahmi často popierajú.